Organisatie

English

Het Instituut voor de Nederlandse Taal, een voortzetting van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, is een stichting naar Nederlands recht met eigen rechtspersoonlijkheid en eigen aansprakelijkheid. Het instituut functioneert zelfstandig en in goed overleg met de Nederlandse Taalunie. Het Comité van Ministers van de Taalunie controleert de stichting op afstand om de goede werking van de stichting, de besteding van de door de Taalunie aan de stichting toegekende middelen en de realisatie van de gemeenschappelijke doelstellingen te waarborgen. De manier waarop dit gebeurt is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Structuur

De stichting kent de volgende organen:

  • Bestuur (directeur)
  • Raad van Toezicht
  • Raad van Advies

Het bestuur, dat in principe uit één persoon bestaat, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en brengt periodiek verslag uit. De Raad van Advies bestaat uit personen met ruime kennis en ervaring van de werkgebieden van de stichting. Leden van de Raad van Advies worden voorgedragen door de Raad van Toezicht en benoemd door het Comité van Ministers van de Taalunie. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en aan het Comité van Ministers van de Taalunie, over onderwerpen die betrekking hebben op de realisatie van de doelen van de stichting.

Organisatieschema

Binnen het Instituut voor de Nederlandse Taal zijn er, naast de logistieke ondersteuners, drie functiegroepen: taalkundigen, computerlinguïsten en informatietechnologen, aangestuurd door de directeur.

 

Organisation

The Dutch Language Institute, the former Institute for Dutch Lexicology, is a foundation under Dutch law with its own legal personality and own liability. The institute operates independently and in close consultation with the Dutch Language Union. The Committee of Ministers of the Language Union monitors the foundation at a distance, to keep an eye on the proper functioning of the foundation, the use of the resources allocated to the foundation by the Language Union and the realisation of the common objectives. Their method of working is stipulated in a cooperation agreement.

Structure

The foundation incorporates the following bodies:

  • Board (director)
  • Supervisory Board
  • Advisory Board

The board, which in principle consists of one single person, is accountable to the Supervisory Board and reports periodically. The Advisory Board consists of individuals with extensive knowledge of and experience in the work fields of the foundation. Members of the Advisory Board are nominated by the Supervisory Board and appointed by the Committee of Ministers of the Language Union. The Advisory Council gives solicited and unsolicited advice to the board and to the Committee of Ministers of the Language Union, on topics relating to the realisation of the foundation's objectives.

Function groups

Apart from the logistic assistants, there are three function groups within the Dutch Language Institute: linguists, computer linguists and information technologists, managed by the director.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.