Werk & werkwijze

English

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het instituut verzamelt, beschrijft en onderzoekt alle aspecten van de Nederlandse taal zoals woordenschat, grammatica en taalvariatie.

Het takenpakket bestaat uit:

  • ondersteuning van taalwetenschappelijk onderzoek door het aanmaken, onderhouden en dynamisch ontwikkelen van digitale onderzoeksbronnen en corpora (grote verzamelingen tekst en/of spraak)
  • uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek en verstrekken van taaladvies/informatie aan een breed publiek
  • voltooiing van het Algemeen Nederlandse Woordenboek (ANW) en onderhoud van door het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) gerealiseerde producten
  • acquisitie van eigen onderzoekprojecten en/of participatie in Nederlandse en/of Vlaamse en Europese onderzoekprojecten
  • het vormen van een virtueel netwerkinstituut voor de wetenschappelijke instituten aan universiteiten en daarbuiten op het gebied van de Nederlandse taal

Netwerk Nederlandse Taal

In het deels al bestaande netwerk van instituten en instellingen in Nederland en Vlaanderen die werkzaam zijn op het gebied van het Nederlands, wil het Instituut voor de Nederlandse Taal de spil gaan vormen voor initiatieven op het gebied van maatschappelijke valorisatie, en voor de functie van onderhouden en beschikbaarstellen van taalmaterialen voor academisch en niet-academisch gebruik. De netwerkstructuur zorgt voor zichtbaarheid en draagvlak in Nederland en Vlaanderen. Daarmee wordt de lange traditie van Vlaams-Nederlandse samenwerking voortgezet die ook kenmerkend was voor het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het project Woordenboek der Nederlandsche Taal.

 

Our work and working method

The Dutch Language Institute in the Netherlands is the place for anyone who wants to know anything about the Dutch language throughout the centuries. The institute collects, describes and researches all aspects of the Dutch language, such as vocabulary, grammar and language variation.

Its main duties are:

  • supporting linguistic research by creating, maintaining and dynamically developing digital research sources and corpora (large collections of text and/or speech)
  • performing application-oriented research and providing language advice and information to a wide audience
  • completing the Dictionary of Contemporary Dutch (ANW) and maintaining the products created by the INL (Institute for Dutch Lexicology)
  • acquisition of our own research projects and/or participation in Dutch and/or Flemish and European research projects
  • the formation of a virtual network institute for the scientific institutes at universities and beyond in the field of the Dutch language

Network Dutch Language

In the already partly existing network of institutes and institutions in the Netherlands and Flanders that are active in the field of Dutch, the Dutch Language Institute wants to play a pivotal role with regard to initiatives in the field of social valorisation, and also with regard to the function of maintaining and providing language materials for academic and non-academic purposes. The network structure ensures us of good visibility and wide support in the Netherlands and Flanders. It means a continuation of the long tradition of collaboration between the Flemish and the Dutch that also characterized the Institute for Dutch Lexicology and the Dictionary of the Dutch Language project.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.