HOTNeV

English

Projectbeschrijving

Het acroniem HOTNeV staat voor Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen. Aanzet voor dit project vormde de sterke toename van onderwijstermen, gegenereerd door het onderwijsbeleid van de EU en geïmplementeerd door het Tuning Project. HOTNeV beoogt een tweeledig doel. Waar vooralsnog Nederlandstalige equivalenten voor de Engelstalige terminologie vooral ad hoc werden gecreëerd, vestigt dit project de aandacht op de noodzaak om gecoördineerd te voorzien in termen die zijn geaccordeerd door partijen in de Nederlandstalige onderwijswereld. Ook wil het de haalbaarheid van dit streven laten zien.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal neemt deel aan een samenwerkingsverband met de NUT-vertaaldiensten (Nederlandstalige Universitaire Talencentra). Het INT participeert in en faciliteert de activiteiten van het project, zowel op het niveau van de werkgroep als van de stuurgroep. De werkgroep gaat dieper in op de geselecteerde termen en stelt passende vertalingen voor, die twee keer per jaar voor fiattering of verbetering worden voorgesteld aan de stuurgroep met leden van nationale en internationale instanties. Het INT begeleidt ook stages die bijdragen aan dit project.

Looptijd

HOTNeV startte in januari 2017 en is in eerste instantie opgezet als pilotproject.

 

HOTNeV

Project Description

The acronym HOTNeV stands for Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen (Higher Education Terminology in the Netherlands and Flanders). This project was prompted by the sharp increase in educational terms generated by the EU's education policy, and implemented by the Tuning Project. HOTNeV has a dual purpose. For the time being, Dutch equivalents for the English terminology were created mainly ad hoc, but this project focuses on the need to provide terms in a coordinated manner that have been approved by parties in the Dutch-speaking educational sector. It also wants to show the feasibility of this ambition.

Our role

The Dutch Language Institute (INT) participates in a partnership with the translation services of the Dutch-speaking academic language centres. The INT participates in and facilitates the activities of the project, at the level of both the working group and the steering committee. The working group looks into the selected terms in more detail and suggests suitable translations, which are proposed twice a year for approval or improvement to the steering group with members from national and international bodies. The INT also supervises internships that contribute to this project.

Duration

HOTNeV started in January 2017 and was initially set up as a pilot project.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.