DiaMaNT

English

Met DiaMaNT (Diachroon seMAntisch lexicon van de Nederlandse Taal, een deelproject van CLARIAH) bouwt het INT aan een computationeel semantisch lexicon dat diachrone semantische informatie moet bieden. Het wordt gebouwd als laag bovenop GiGaNT, door betekenisinformatie toe te voegen. Het lexicon legt relaties tussen woordvormen en betekeniseenheden (concepten), en plaatst deze in de tijd.

Lexicon met semantische relaties

DiaMaNT bevat de woordbetekenissen en relaties tussen woorden, vooralsnog met name synoniemrelaties.

Gebruik

Met behulp van DiaMaNT kan men op een eenvoudige manier historische aanduidingen voor concepten terugvinden, met informatie over wanneer, en in wat voor materiaal, ze gebruikt werden.

Ontwikkeling

Vooralsnog is voornamelijk gewerkt aan de onomasiologische component (verschillende woorden voor één betekenis), waarbij in de woordenboeken aanwezige synoniemdefinities zijn geëxtraheerd en gestructureerd. Hierna zullen we ons richten op de uitwerking van de semasiologische component (verschillende betekenissen van één woord).

Resultaten

Alle uit het MNW en WNT geëxtraheerde synoniemrelaties zijn manueel geverifieerd, met als resultaat een in RDF (Resource Description Framework) gepubliceerd lexicon dat ruim 300.000 synoniemrelaties bevat. DiaMaNT is beschikbaar als dataset in RDF en binnenkort ook in de vorm van een gebruikersapplicatie voor een breed publiek.

Het lexicon is gebruikt in de CLARIAH research pilots SERPENS en DB:CCC (Diamonds in Borneo: Commodities as Concepts in Context).

DiaMaNT

With DiaMaNT (Diachroon seMAntisch lexicon van de Nederlandse Taal, a subproject of CLARIAH), the Dutch Language Institute is building a computational semantic lexicon that offers diachronic semantic information on the Dutch language. It forms a semantic layer on top of GiGaNT, providing information about word meanings. The lexicon interrelates word forms with semantic units (concepts), and places them in time.

Lexicon with semantic relations

DiaMaNT contains word meanings and relations between words, for the time being mainly synonym relations.

Use

DiaMaNT makes it easy to find the historical terms for concepts, as well as information on when and in what type of texts they were used.

Development

Until now, we have mostly worked on the onomasiological component (different words for one meaning), in aid of which synonym definitions in dictionaries have been extracted and structured. After this, we will focus on the semasiological component (different meanings for one word).

Results

All synonym relations extracted from the Dictionary of Middle Dutch (MNW) and the Dictionary of the Dutch Language (WNT) have been manually verified, resulting in a lexicon containing over 300,000 synonym relations, published in RDF (Resource Description Framework). DiaMaNT is available as a data set in RDF and will soon also be available as a user application for a broad audience.

The lexicon has been used in the CLARIAH research pilots SERPENS and DB:CCC (Diamonds in Borneo: Commodities as Concepts in Context).

Op deze website maken wij gebruik van cookies.