Corpus Oudnederlands

English

Het Corpus Oudnederlands is de verzameling van alle Oudnederlandse teksten die als bronnenmateriaal hebben gediend voor het Oudnederlands Woordenboek (ONW). Het materiaal is afkomstig uit de periode ca. 475-1200.

Uitgangspunt voor de materiaalverzameling waren de Oudnederlandse teksten die Maurits Gysseling had verzameld en getranscribeerd. Dat is aangevuld met teksten als de Mittelfränkische Reimbibel, glossen zoals de Malbergse glossen bij de Lex Salica en antroponymisch en toponymisch materiaal. Het corpus is taalkundig verrijkt met woordsoort en lemma. De annotatie is manueel geverifieerd voor het hele corpus.

Oudnederlands

Het Oudnederlands is de verzamelnaam voor een aantal verwante dialecten die - net als het Oudengels, het Oudfries, het Oudsaksisch en het Oudhoogduits - rond het begin van de vijfde eeuw zijn ontstaan uit het West-Germaans. Het werd gesproken in een gebied dat niet helemaal samenvalt met het huidige Nederlandstalige gebied.

De afgrenzing tussen Oudnederlands, Oudsaksisch en Oudfries is soms lastig te maken. De redactie van het Oudnederlands Woordenboek, die verantwoordelijk was voor de samenstelling van het corpus, heeft een ruim opnamebeleid gehanteerd. Toch is de Heliand, een gedicht uit de oorspronkelijke Oudnederlandse tekstverzameling van Gysseling, niet opgenomen, omdat deze tekst Oudsaksisch is.

Online applicatie

Het Corpus Oudnederlands verschijnt binnenkort online als corpusapplicatie.

Corpus of Old Dutch

The Corpus of Old Dutch is the collection of all texts in Old Dutch that served as source material for the Dictionary of Old Dutch (ONW). The texts originate from the period of ca 475-1200.

The texts in Old Dutch that Maurits Gysseling had collected and transcribed formed the basis of this collection. The collection has been supplemented with texts like the Mittelfränkische Reimbibel, glosses like the Malbergse glossen to the Lex Salica, and anthroponymic and toponymic material. The corpus has been annotated with word classes and lemmas. The annotation of the entire corpus has been manually verified.

Old Dutch

Old Dutch is the collective term for several related dialects that – just like Old English, Old Frisian, Old Saxon, and Old High German – developed out of West Germanic around the beginning of the fifth century. It was spoken in an area that does not completely correspond with the current Dutch-speaking region.

Differentiating between Old Dutch, Old Saxon, and Old Frisian is sometimes difficult. The editors of the Dictionary of Old Dutch, who were responsible for the compilation of the corpus, applied a liberal admission policy. Still, the Heliand, a poem from Gysseling's original collection of Old Dutch texts, was not incorporated into the corpus, since this text was written in Old Saxon.

Online application

The Corpus of Old Dutch will soon be available as an online search application.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.