Corpus Gysseling

English

Het Corpus Gysseling is de verzameling van alle dertiende-eeuwse teksten die als bronnenmateriaal hebben gediend voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW).

Het corpus bestaat voornamelijk uit ambtelijke en literaire bronnen van dertiende-eeuwse teksten die bovendien in dertiende-eeuwse handschriften zijn overgeleverd.

De teksten zijn diplomatisch uitgegeven. Het corpus is taalkundig verrijkt met woordsoort en lemma. De annotatie is manueel geverifieerd voor het hele corpus.

Maurits Gysseling

Dr. Maurits Gysseling was verantwoordelijk voor het bijeenbrengen en transcriberen van het overgrote deel van het materiaal. Zijn materiaalverzameling was begin jaren ’70 afgerond en is in de jaren tussen 1977 en 1988 door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie gedigitaliseerd en in boekvorm met woordindices gepubliceerd bij Martinus Nijhoff als Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Het dertiende-eeuwse materiaal is opgenomen in het digitale Corpus Gysseling, met toevoeging van enkele extra teksten. Het materiaal van voor 1200 is terechtgekomen in het Corpus Oudnederlands.

Gysseling Corpus

The Gysseling Corpus is the collection of all thirteenth-century texts that have served as source material for the Dictionary of Early Middle Dutch (VMNW).

The corpus consists mainly of official and literary sources of thirteenth-century texts that also have been handed down in thirteenth-century manuscripts.

The texts are diplomatic editions. The corpus has been linguistically annotated with word classes and lemmas. The annotation of the entire corpus has been manually verified.

Maurits Gysseling

Dr Maurits Gysseling was responsible for the collection and transcription of the bulk of the material. His text collection was completed in the beginning of the 1970s and was digitized by the Dutch Language Institute between 1977 and 1988. It was also published by Martinus Nijhoff as a book with word indexes, entitled Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). The thirteenth-century material has been included in the digital Gysseling Corpus, with the addition of a number of extra texts. The material dating earlier than 1200 has ended up in the Corpus of Old Dutch.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.