CLARIN ERIC

English

Clarin B Centre

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een van de vier CLARIN B-centra in Nederland; het vervult die rol exclusief voor Vlaanderen. Als CLARIN B-centrum helpt het INT onderzoekers, docenten en studenten onder meer aan data en tools voor taalkundig onderzoek.

Wat is CLARIN?

CLARIN is een Europees programma dat in 2009 is gestart om een duurzame gemeenschappelijke infrastructuur op te zetten voor onderzoek in de geesteswetenschappen. Daarbij gaat het tegelijk om de softwaretools en om de inhoud, de digitale materialen. Het acroniem CLARIN staat voor 'Common Language Research Infrastructure'.

Sinds 2012 is het project uitgebouwd tot CLARIN ERIC ('European Research Infrastructure Consortium'). Inmiddels nemen er 19 landen aan deel; Nederland speelt vanaf het begin een belangrijke rol als trekker.

Wat is een CLARIN B-centrum?

Nederland telt vier CLARIN B-centra: het Meertens Instituut, het Huygens ING, het Max Planck Instituut en het Instituut voor de Nederlandse Taal. Via de Nederlandse Taalunie vervult het INT de rol van CLARIN B-centrum voor Vlaanderen. Het legt contacten met academische instellingen en onderzoeksinstituten daar.

Een CLARIN B-centrum neemt tools en data in beheer en zorgt dat ze beschikbaar zijn of komen voor onderzoek. Om zo'n centrum te worden, ondergaat een instelling eerst een assessmentprocedure om een Data Seal of Approval te krijgen. Dat garandeert onder meer dat een CLARIN B-centrum erkende standaarden gebruikt, metadata verschaft en dat alles juridisch en ethisch op orde is.

Behalve CLARIN B-centra zijn er nog andere instituten die binnen CLARIN ERIC diensten verlenen, zoals data providers (o.a. KB, DBNL en Beeld en Geluid).

Wat doet een CLARIN-centrum voor onderzoekers?

Via universiteiten en andere onderzoeksinstituten kunnen onderzoekers en studenten via single sign-on inloggen om tools en materialen te gebruiken. Die zijn te vinden via portals. Zo is ook gemakkelijk te ontdekken welk onderzoek er al gedaan is en nog loopt; dat stimuleert (internationale) contacten met collega-onderzoekers.

De portals maken het mogelijk om tools en data online te gebruiken of te downloaden. Onderzoekers kunnen gebruikmaken van een eigen workspace. Bovendien kunnen ze hun eigen onderzoeksdata en -tools na afloop van hun project veilig en duurzaam in de infrastructuur achterlaten. Een belangrijk punt van CLARIN ERIC is de garantie dat tools geüpdatet worden en materiaal beschikbaar en onderzoekbaar blijft door persistent identifiers.

Wat voor voordelen biedt CLARIN?

Naast alle voorzieningen voor onderzoekers levert de CLARIN ERIC-infrastructuur voor de deelnemende landen en instellingen ook voordelen op. Het overschrijdt disciplines, talen en grenzen. Het zet de talen en culturen van een land op de kaart. En doordat er centrale diensten zijn en iedereen dezelfde standaarden gebruikt, worden er veel kosten bespaard.

De CLARIN ERIC-tools en -materialen van het INT

Alle tools en materialen die het Instituut voor de Nederlandse Taal voor taalkundig onderzoek beschikbaar stelt, zijn te vinden op het portal.

INT is CLARIN B Centre

Clarin B Centre

The Dutch Language Institute (INT) is one of the four CLARIN B Centres in The Netherlands, and the only one serving Flanders. In fulfilling this role, the INT provides researchers, (assistant) professors and students with data and tools for linguistic research.

What is CLARIN?

CLARIN is a European program that was launched in 2009 with the goal of establishing a sustainable common infrastructure for research in the humanities. It involves both the software tools and the content: the digital material. The acronym CLARIN stands for ‘Common Language Research Infrastructure’.

In 2012, the project was expanded into CLARIN ERIC (‘European Research Infrastructure Consortium’). By now, 19 countries are taking part; the Netherlands has played a key role from the start.

What is a CLARIN B centre?

The Netherlands has four CLARIN B centres: The Meertens Institute, Huygens ING, the Max Planck Institute and the Dutch Language Institute. Through its connection with the Dutch Language Union, the Dutch Language Institute serves as a CLARIN B centre for Flanders.

A CLARIN B centre manages tools and data, and makes them available for research. In order to become such a centre, an organization must first undergo an assessment procedure to obtain a Data Seal of Approval. This guarantees that each CLARIN B centre employs recognized standards, provides metadata, and is legally and ethically sound.

Apart from CLARIN B centres, there are other institutes that provide services within CLARIN ERIC, such as data providers (The National Library of the Netherlands, The Digital Library of Dutch Literature and Beeld en Geluid, among others).

What does a CLARIN B centre do for researchers?

Researchers and students affiliated with universities and other research institutes can log in with single sign-on (SSO) to use tools and materials. These can be found through portals. This also makes it easy to keep track of ongoing and previously conducted research, which stimulates the cultivation of (international) contacts with fellow researchers.

The portals enable the online use or downloading of tools and data. Researchers have the option of using a personal workspace. Moreover, they can safely and sustainably leave their own research data and research tools in the infrastructure upon finishing their project. Crucially, CLARIN ERIC guarantees that tools will be updated, and that materials will remain available and searchable through the use of persistent identifiers.

What are the benefits of CLARIN?

In addition to providing facilities for researchers, the CLARIN ERIC infrastructure is also beneficial to the participating countries and organizations. It transcends fields of study, languages and borders. It puts the languages and cultures of a country on the map. Furthermore, the use of central services and shared standards saves its participants a lot of money.

The Dutch Language Institute’s CLARIN ERIC tools and materials

All tools and materials made available for linguistic research by the Dutch Language Institute can be found in the portal.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.